Hemförsäkring

Hemförsäkring, basen i ditt ekonomiska skyddsnät.

Bostadshus
Bostadsrätt
Hyreslägenhet
Fritidshus

Med byggnader menar vi alla privata byggnader som du uppgett i ditt försäkringsbrev, till exempel bostadshus, fritidshus, garage och friggebod. Tänk på att även staket och flaggstång kan ingå i byggnadsförsäkringen.

Med fast inrede menar vi t ex köksinrede, badrumsinrede och ytmaterial. Om du äger en bostadsrättslägenhet kan du behöva teckna tilläggsförsäkring till din hemförsäkring för att skydda din egendom.

Ingår i försäkringen till ett värde av max 200.000 SEK, detta kan till exempel vara mur, plattläggning eller belysning.

Ansvar: Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma villahemförsäkring som du. Försäkringen ersätter bland annat inte skadeståndskrav som har samband med ditt arbete eller gäller dig som ägare eller förare av båt och motordrivet fordon.
Rättsskydd: Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som kan prövas av exempelvis tingsrätt. Vissa tvister är undantagna från rättsskyddet, exempelvis skilsmässotvister, tvister om belopp under ett halvt prisbasbelopp, tvister som har samband med ditt arbete och brottmål. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader.

Försäkringen gäller för sanering av bostadsohyra inom bostadshuset. Försäkringen gäller för följande typer av ohyra: vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsängrar, fläskängrar, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet samt råttor och möss.

Försäkring för dina saker. Med lösöre avser vi alla lösa saker i ditt hem som är avsedda för privat bruk och som du äger, hyr eller lånar, till exempel möbler, hemelektronik, kläder, böcker och andra personliga tillhörigheter som exempelvis pengar, värdehandlingar, mynt, sedlar eller frimärken. Försäkringen gäller även utanför hemmet till exempel på resan.

Resgods är ditt bagage, pengar, pass och andra handlingar som du har med dig på resan.

Under förutsättning att du har ditt lösöre försäkrat ingår alltid en försäkring för din roddbåt, vattensportbräda, kajak, kanot och segeljolle med högst 10 kvm segelyta och utan motor. Högsta värde 25.000 SEK.

Hemförsäkring för dig som är högst 27 år,
basen i ditt ekonomiska skyddsnät.
De fem delarna – egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd ger en bred ekonomisk trygghet.

Läs mer under villkor, förköpsinformation & produktblad.

Allrisk för angivna värdeföremål
Dina särskilt värdefulla saker kan skadas eller förloras genom andra händelser än de som täcks av hemförsäkringen. Det är för de tillfällena allriskförsäkringen finns. Den är ett komplement till din hem- eller villahemförsäkring. Försäkringen gäller i hela världen och utan den tidsbegränsning på 45 dagar som annars gäller vid resa.

Hobbyverksamhet
Försäkringen finns för dig som har en hobby – exempelvis hemslöjd, trädgårdsodling, jakt eller fiske – och är ett komplement till din hem- eller villahemförsäkring. Försäkringen gäller för de saker du använder eller tillverkar i din hobbyverksamhet.

Utökat reseskydd
Tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd är ett komplement till reseskyddet i din hem- eller villahemförsäkring. Med denna tilläggsförsäkring får du hjälp om du måsta avboka din resa, om ditt bagage blir försenat eller om du inte kan fullfölja bokad och betald fysisk aktivitet under resan med mera.

Allrisk lösöre
Försäkringen gäller för skada eller förlust genom en plötslig och oförutsedd händelse. En elektronikförsäkring ingår som ersätter nypris för viss typ av elektronik upp till två år. Skyddet följer dessutom med dig på resor över hela världen under de första 45 dagarna av resan. Högsta ersättningsbelopp 100 000 kronor varav 10 000 kronor för värdehandlingar.

Privatolycksfall
Tilläggsförsäkringen gäller om du skadar dig i en olycka på fritiden eller på arbetet. Den är ett komplement till annan olycksfallsförsäkring. Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas av ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Du får ersättning för kostnader för läkarvård och medicin.

Magasinerat lösöre
Försäkringen för magasinerat lösöre gäller för brand, stöld och läckageskador med mera. Försäkringen gäller för ditt lösöre som du äger, hyr eller lånar av privatperson.

Samling, smycken & armbandsklockor
I din hem- eller villahemförsäkring är ersättningsbeloppet för samlingar, smycken och armbandsklockor begränsat. Om din samling eller dina smycken och armbandsklockor är värda mer, kan du höja beloppet genom att lägga till den här tilläggsförsäkringen.

Ja. Hemförsäkringen gäller för sjuk- och olycksfall under de första 45 dagarna som du och din familj är på resa.

Nej. Försäkringen täcker inte om din hund tuggat sönder eller på annat sätt skadat din egendom.

Ja. Olika boenden kräver olika omfattningar av försäkring. Det är därför av stor vikt att du kontaktar oss om du flyttar.

Försäkringspremien påverkas av en rad olika faktorer och det är därför väldigt individuellt vad en försäkring för ditt boende kan kosta. Du är även varmt välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi till med att räkna på en offert.

Självrisk och åldersavdrag

Självrisk
Om det inträffar en skada och du får ersättning från försäkringen, får du betala en del av skadekostnaderna själv. Det är det som kallas självrisk. Självriskens storlek varierar beroende på vilken självrisk du har valt samt vilken typ av skada du råkat ut för.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk
Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i försäkringen, eller från flera av dina privatförsäkringar hos oss, betalar du bara en självrisk – den högsta.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev
Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev.

Åldersavdrag
Vid skada görs åldersavdrag beroende på den skadade egendomens ålder. Handlar det om ett skadat lösöre drar vi antingen åldersavdrag eller självrisk, gäller det däremot byggnad dras åldersavdrag och självrisk. I ditt villkor kan du läsa mer om de olika åldersavdragen.

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla