Bilförsäkring

Försäkringen för din bil och lätta lastbilar.

Teckna bilförsäkring
Trafik
Halv
Hel

Enligt lag måste din bil alltid ha en trafikförsäkring. Den ersätter också personskador och skador på annan egendom. Trafikförsäkring täcker dock inte skador på din egen bil.

Grundsjälvrisk: 1.500 kr

Med en hel- eller halvförsäkring täcker dessa brand, blixtnedslag och explosion, den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Grundsjälvrisk: 2.000 kr

Med en hel- eller halvförsäkring täcker dessa skador på bilens vindruta, sidorutor och/eller bakruta, oavsett om rutan krossats helt, delvis eller spruckit.

Grundsjälvrisk vid lagning av stenskott: 0 kr
Grundsjälvrisk vid övriga skador: 30% av kostnaden, lägst 2.000 kr

Med en hel- eller halvförsäkring täcks stöld och tillgrepp av fordonet.
Försäkringen gäller även för fordonets utrustning tillexempel ljud- och bildanläggning samt däck och fälgar.

Grundsjälvrisk: 2.000 kr

Med en hel- eller halvförsäkring ersätter dessa maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än tio år eller har gått längre än 12 000 mil.

Grundsjälvrisk: (upp till 6.000 mil eller om bilen är max 5 år): 5.000 kr

Grundsjälvrisk: (mer än 6.000 mil eller om bilen är mer än 5 år): 8.000 kr

Med en hel- eller halvförsäkring ersätter vi dig för kostnaden om du behöver bärgning vid trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist). Gäller för transport till närmaste verkstad.

Grundsjälvrisk: 1.750 kr

Med en hel- eller halvförsäkring kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet.

Grundsjälvrisk: 20% av kostnaden, lägst 2.000 kr.

Med en hel- eller halvförsäkring ersätts kristerapi av legitimerad psykolog i det fall förare eller passagerare av det försäkrade fordonet drabbats av en trafikolycka eller stulet fordon.

Grundsjälvrisk: 0 kr, max 10 tillfällen under en 12-månadersperiod.

Med en helförsäkring ersätts skador på din egen bil vid en trafikolycka, även om det är du som orsakat den.

Helförsäkringen ersätter även uppsåtlig skadegörelse av tredje man och annan yttre olyckshändelse, exempelvis skada orsakad av fallande träd.

Valbar grundsjälvrisk vid tecknande av försäkring: 4.000 kr / 8.000 kr / 16.000 kr

Hyrbil
Om din bil behöver repareras, eller inte kan användas på grund av en skada, ersätter vi kostnaderna för en hyrbil med 75 %. Om du inte behöver hyrbil så ersätter vi dig istället med 100kr om dagen. Ersättningen lämnas i högst 60 dagar. Självrisken uppgår till 25 % av dygns- och kilometerkostnaden.

Djurkollision
Ersätter skada som uppkommer genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan. Ett krav för ersättning är att skadan är ersättningsbar genom vagnskademomentet.

Högsta ersättningsbelopp är 4.000 kr, dock högst reparationskostnaden.

Allrisk
Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på inredning och fast utrustning i kupé och bagageutrymme, max 50.000 kr per försäkringsår. Förlust av bilnyckel och/eller nyckelkort samt sanering av tank inklusive bärgning till verkstad vid feltankning, max 10.000 kr per försäkringsår.

Nej. För att försäkringen ska innehålla bärgning krävs det att bilen är minst halvförsäkrad.

Ja, om bilen är hel- eller halvförsäkrad gäller försäkringen för avmonterad utrustning som förvaras i låst utrymme.

Högsta ersättning för däck och fälg: 30.000 kr

OBS! I dagsläget gäller inte Grönt Kort för Ryssland, Ukraina eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
Det innebär att försäkringar för fordon inte gäller alls i dessa länder. Om du ska besöka något utav dessa länder behöver du teckna en Gränsförsäkring
(Frontier Insurance) vid gränsövergången. Denna Gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men täcker inga skador på ditt fordon.

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla