Försäkra din gård

Ta kontakt med oss så lämnar vi förslag på lämplig lösning för just dig.

Här ingår ekonomibyggnader och uthus inklusive den fasta utrustning och inredning som finns i dessa byggnader. Byggnaderna måste stå i försäkringsbrevet för att vara försäkrade.

Egendomsskyddet i Gårdsförsäkringen ersätter bland annat brand-, explosions- och nedsotningsskador, stöld, tjuvslakt och skadegörelse.

Gårdslösöre är det lösöre du har för att kunna bedriva din verksamhet på gården. Här ingår till exempel maskiner, vagnar, redskap och utrustning till dessa (inklusive bränsle och reservdelar), gårdens lantbruksdjur, utrustning, foder och strö till djuren, gårdens växtodlingsprodukter och obärgad gröda.

Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om någon skulle kräva dig på skadestånd kopplat till den fastighet eller verksamhet som omfattas av försäkringen.

Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som har samband med ägandet eller brukandet av din lantbruks- eller skogsfastighet. Du får ersättning för dina ombuds- och rättegångskostnader.

Allriskförsäkring gårdslösöre
Vill du utöka skyddet för dina maskiner och redskap kan du köpa till ett skydd som gäller vid skada eller förlust genom plötslig och oförutsedd händelse.

Skogsförsäkring BRAND
Försäkringen ersätter dig vid skada genom brand.

Skogsförsäkring PAKET
Försäkringen ersätter skador på din skog eller ungskog genom till exempel brand, storm och snöbrott, samt vid skador på dina föryngringar genom torka, frost, svamp, sork, insekter och tjäder.

Husbocks- och hästmyreförsäkring
Försäkringen ersätter sanering och reparation av byggnad som angrips av husbock eller hästmyror.

Biodlingsförsäkring
Försäkringen gäller för din biodlingsverksamhet och ger ett skydd med samma omfattning som grundskyddet i Gårdsförsäkringen. Därutöver gäller försäkringen även för skador orsakade av vilda djur och besprutnings- och bepudringsskador

Gårdslösöre är de saker du har för att kunna bedriva din verksamhet på gården. Till exempel maskiner, vagnar, redskap, utrustning till dessa, gårdens lantbruksdjur, foder till djuren, gårdens växtodlingsprodukter och obärgad gröda.

Med markanläggning menar vi de anläggningar som inte tillhör någon byggnad, till exempel vägar, broar, brunnar, pumpar, stängsel och paddock.

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla