Försäkra din hästgård

Ta kontakt med oss så lämnar vi förslag på lämplig lösning för just dig.

Egendomsförsäkringen ersätter vid bland annat skada orsakad genom brand, åskslag, elfenomen, kollision, vältning, dikeskörning, transportskada, stöld, tjuvslakt, skadegörelse, utströmning av vätska, naturskador och skador till följd av avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme. Försäkringen kan omfatta exempelvis byggnader, byggnadsinventarier, verksamhetens maskiner och inventarier, djur och producerade och inköpta produkter.

Avbrottsförsäkringen gäller om verksamheten hindras efter ersättningsbar egendomsskada eller vid oförutsett avbrott i tillförsel utifrån av el, vatten, gas, värme eller data- och telekommunikation. Försäkringen ersätter den minskning av täckningsbidrag du kan få på grund av avbrottet. Har du försäkrat byggnad ingår också ersättning för hyresförlust under högst 12 månader.

Ansvarsförsäkringen ger dig skydd vid skadeståndskrav för person- eller sakskada som din hästverksamhet kan orsaka. Det kan till exempel gälla djur som skadar annans egendom, besprutningsskador eller att produkter som sålts vållar skada.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid tvistemål som uppkommer i försäkrad verksamhet. Försäkringen omfattar även vissa skattemål, förvaltningsmål och miljömål.

Försäkringen gäller för behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du eller din familj drabbas av exempelvis en brand på gården eller om en närstående person avlider. Försäkringen ersätter högst 10 stödsamtal per person.

Tjänstereseförsäkring ger ett reseskydd när du och dina arbetstagare reser på studie- eller inköpsresor i tjänsten. Försäkringen gäller i 45 dagar och omfattar bland annat kostnader vid läkar- och sjukhusvård vid akut sjukdom och olycksfallsskada, resgodsskydd, reseavbrott och försening.

Maskinskadeförsäkring
Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador och kan tecknas antingen individuellt eller för verksamhetens alla verksamhets-, byggnads- och markinventarier.

Skogsförsäkring BRAND
Försäkringen ersätter dig vid skada genom brand.

Skogsförsäkring PAKET
Försäkringen ersätter skador på din skog eller ungskog genom till exempel brand, storm och snöbrott, samt vid skador på dina föryngringar genom torka, frost, svamp, sork, insekter och tjäder.

Husbocks- och hästmyreförsäkring
Försäkringen ersätter sanering och reparation av byggnad som angrips av husbock eller hästmyror.

Biodlingsförsäkring
Försäkringen gäller för din biodlingsverksamhet och ger ett skydd med samma omfattning som grundskyddet i Gårdsförsäkringen. Därutöver gäller försäkringen även för skador orsakade av vilda djur och besprutnings- och bepudringsskador.

I din försäkring för Hästverkgård omfattas rörelsedelen i din verksamhet och försäkrar häst-, jordbruks-, och skogsbruksverksamheten. Försäkringen ger dig ett skydd som är anpassat för dig och din hästverksamhet.

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Motorskada – kontakta Assistanskåren
08-520 275 86

Mejla