Vår historia

För i dag över 155 år sedan kunde våra förfäder till morgonkaffet läsa följande i dåtidens sociala medier:

  • 20 april 1840: ”Hemmanet Gryttjom i Brunskog drabbades varvid 40 hus blev lagda i aska. De tillhörde fem bönder. Skadorna för husen värderades till minst 1 759 riksdaler. Detta kännbara belopp uttaxerades i socknen vid en extra stämma.”
  • Tidningsnotis från 1865: ”Ny brandordning i Karlstad. Varje arbetsför man mellan 18 och 55 år är skyldig att delta i släckningsarbete. Trumslagare ska slå larm vid brand.”

Sådana händelser och efterverkningarna av händelserna fick följdverkningar på många sätt och så kom det sig att vi i historiska dokument kan läsa följande: 1864 i Brunskogs kyrka efter gudstjänsten tog kyrkvärden Olof Jansson från Kallviken till orda och frågade de församlade sockenborna om intresse fanns att bilda något skydd mot brandfaran.

Olof Janssons förslag togs upp till behandling och ledde till bildande av Brunskogs försäkringsbolag.

Detta hände sig 1865 och bolaget hette från början Brunskogs Brandstodsbolag. Olof Jansson blev bolagets första ordförande och verkställande ledamot i det som från början var ett renodlat brandförsäkringsbolag.

Tiderna förändras och vi med den och i dag är vi ett bolag om vilket vi med berättigande kan kalla ett fullservicebolag inom skadeförsäkringar.

Intressant fakta från vår historia

Ge varandra stöd – brandstod

Man kan i boken Sockenbolagens Riksförbund 50 år läsa följande om uppkomsten av lokala försäkringsbolag.

Karl XI gav landshövdingarna år 1688 i uppdrag att låta allmogen bilda förening eller avhandling om brandstodens ordnande, även skattelindring nämns. Här kan vi förnimma det som under följande århundrade skall bli enskilda föreningar. Det skrivs vidare att häradsborna skall upprätta en förening som ansvarar för brandstod. Har eldsvåda inträffat skall häradshövdningen utse synemän som tillsammans besiktigar skadan. Därefter prövar häradsrätten husets värde och dömer hur stor brandstod som skall uttas av varje hemman. Förordningen ersattes 1853 av att landshövdingen i varje län kunde fastställa förslag till reglementen för brandstodsbolag.

Brandstod innebar enligt lag att alla invånare i ett härad alternativt socken blev skyldiga att betala brandstod (brand-stöd) till den som drabbats av brand. Eftersom detta upphörde 1853 blev det aktuellt med att bilda föreningar för skydd mot brandskador.

 

Initiativet till en sådan förening togs hösten 1864 av kyrkvärden Olof Jansson, Kallviken genom att i kyrkan uppläsa en förfrågan om intresse fanns för bildande av en förening som skulle ersätta brandskada. Så blev det och under 1865 bildas en Brandstods-Förening inom Brunskogs socken. Denna utökades efter några år även att gälla Boda och Mangskogs socknar. Då blev namnet Brunskogs, Boda & Mangskogs socknars enskilda brandstodsbolag. Namnet har sedan ändrats ett antal gånger genom åren. 1938 blev det Brunskogs Pastorats Brandstodsförening, 1953 ändrades det till Brunskogs Brandförsäkringsbolag för att sedan år 1988 bli Brunskogs Försäkringsbolag. En stor förändring skedde 2006 då namnet ändrades till Dina Försäkringar Brunskog. Många ställde sig då frågan om bolaget hade blivit uppköpt, så var inte fallet. Det var nämligen så att inom grupperingen av mindre lokala försäkringsbolag som Brunskog då tillhörde tyckte att det var lämpligt med ett sammanhållande namn, fast allt var egentligen som tidigare.

2013 skulle Brunskog slås samman med bolag i Bohuslän och Dalsland till ett Väst-Svenskt bolag, detta kom centralt från Dina Försäkringar som drev till att skapa större bolag. Styrelsen i Brunskog tyckte då att detta inte var ett lämpligt förslag eftersom bolaget i Bohuslän skulle bli huvudbolag och i Brunskog skulle enbart ett kontor finnas. Nu ordnades istället med en annan återförsäkrare och bolaget gick tillbaka till gamla namnet Brunskogs försäkringsbolag.

Att ha en återförsäkrare är för ett bolag av Brunskogs storlek ett måste, eftersom detta täcker av större skaderisker. Till en början var verksamhetsområdet under lång tid enbart socknarna Brunskog, Boda och Mangskog som det tidiga namnet ovan säger. 1971 utökades området som bolaget var verksamt i till att gälla hela Kils kommun och från 1979 även hela Arvika kommun, för att senare utökas med Sunne, Karlstad, Hammarö och Forshaga för att idag gälla hela Värmlands län.

Verkställande företrädare i bolaget 1865-2024

1865-1883 Olof Janson Kallviken

1883-1886 Olof Janson Lerhol

1886-1901  Anders Nilsson Stora Skärmnäs

1901-1931 Johannes Nordengren Kronan

1931-1958 Johan Johannesson Edane

1958-1984 Nils Olsson Edane

1984-2010 Lars Olsson Edane

2010-         Pär Falkevik Brunskog

 

Ordförande 1984-2024

1984-1989 Nils Olsson Edane

1989-1995 Jörgen Olofsson Edane

1995-1998 Ahrne Bergman Arvika

1998-         Lennart Albinsson Edane

 

 

Kontakta oss bubbla

Ring

0570-509 09(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla